header

Rüya TabirleriOKUNMASI FAZİLETLİ DUALAR


kuranı-kerim

Bismillahirrahmanirrahim

«Âmene'r-Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mi'n-Rabbihî ve'l-mü'minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku be¬yne ehadin mi'n-Rûsulih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve iliyke'l-masîr. Lâ yükellifu'llâhü nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ melk-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta'nâ, Rab-benâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû ale'l-lezîne min kablinâ, Rabbenâ velâ tühammilnâ mâlâ tâkate lenâ bih. Va'fu annâ, vağfir lenâ, ve'r-hammâ. Ente Mevlânâ fe'n-surnâ alelkavmi'l-kâfirîn.» (Bakara sûresi: Âyet: 285 – 286)


DUA

Allahümme eslemtu vechi ileyke ve favvadtu emri ileyke ve elce'tu zahri İleyke rağbeten ve rahbeten İleyke lâ melce'e velâ mence'e minke İllâ ileyk. Âmentu bi-kitâbike'llezî enzelte ve binebiyyi-kellezî arsalt. Subhanellâhi ve'l-hamdu lillâhi velâilâhe illâllahu va'llahu ekber. Estağ- firullahe'llezi lâ ilâhe İllâ huve'l-hayye'l-kayyûm.


Abdullah Ibn-i Ömer (r.a)'den rivayet olunur ki Peygamber efendimiz (s.a.v) yatarken;

«Allahümme bismike rabbî ve veza'tü cenbi fağfirli zenbi» deyip ardından 33 defa «Subhanallahi» 33 defa «Allahü Ekber» diyerek sağ yanınıza dönüp yatın demişlerdir.

kuranı-kerim

Uykuları düzenli olmayan uykusuzluk çeken bir kimse de şu duâyı okumalıdır. Zeyd bin Sâbit (R.A)'dan rivayet olunmuştur:

«Bir gün Hz. Resûl (S.A.V)'e uykusuzluktan şikâyet ettim, o da bana bu duâyı öğretti. Okudum ve uykusuzluk illetinden kurtuldum.»

DUA: Allahümme garetin nûcûmû vehede etil uyûnü ve ente hayyûn kayyûmû la te'hûzüke sinetün velâ nevmü yâ kayyûmü ehdi leyli ve enmi ayni»

Uyku esnasında zaman zaman korkan kimseler de şu duâyı okumalıdırlar.

«Eûzü bi kelimatillâhit tammâti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn.»

Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse; (üç defa)

«İnnâ a'taynâ ke'l-kevser fe-salli lirabbike ve'n-har inne şani'eke hu- ve'l-ebter» duâsını okuyup yatmalıdır.

UYKUDAN UYANAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUALAR


dua-eden-eller

Ebû Zer (R.A)'dan rivâyete göre Resûlallah (S.A.V.) yatağa girdiği zaman;

«Bismikellâhümme ahyâ ve emût.»

Uyandığı zamanda;

Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin-nûşûr."

Ebû Hüreyre (R.A)'dan naklen; Resûlallah (SAV):

«Biriniz uykudan uyandığınız zaman şöyle dua etsin buyurdu»

«Elhamdü lillâhillezî radde aleyye rûhıy ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bizikrih.» «Elhamdülillâhillezî halagannevme velyegzate, elhamdülillâhillezî beasenî sâlimen seviyyen, eşhedü ennallâhe yuhyilmevtâ vehüve alâ külli şey'İn gadir»

Aişe (R. Anhâ)'dan rivâyet olunur ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V): Kim ki uykudan uyandığı zaman şu duayı okursa deniz köpükleri kadar günâhı olsa Allah-ü Teâlâ (C.C) o kimsenin günâhlarını afv eder.

10 defa (Allahü Ekber), 10 defa, (Elhamdülillâh), 10 defa (Sübhanallahi ve bihamdihi), 10 defa (Sübhanel Kuddus), 10 defa (Estağfirullah El- Azîm), 10 defa (lâ ilâhe illâllâh Muhammeden Rasûlullah) der ardından;

«Allâhümme innî euzü bike min diygıddünyâ ve dıygı yevmil gıyâmeh

veya;

«Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh, lehülmülkü ve lehülhamdü vehüve alâ külli şey'ln kadir»

veya;

La ilahe illa ente sübhanekallahümme estağfiruke lizenbi ve es’elüke rahmeteke, Allahümme zidnî ilmen vela tüziğ galbi ya’de iz hedeyteni veheb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.

Yorumlar Yükleniyor