header

Rüya Tabirleri



İSTİHARE NEDİR ?

NAMAZI NASIL KILINIR ?

HANGİ DUALAR OKUNMALIDIR ?


istihare

İstiharenin lûgat manâsı hayırlı şey istemektir. Âlemi manâsı ise, girişilecek bir işin veya sonucun ne olacağını Cenâb-ı Hak'ka (C.C) danışmak için iki rekât namaz kılmak ve dua ederek hiç konuşmadan uykuya yatmak demektir.

İstihareye yatmanın en önemli yönü edilecek duâlardır. Çünkü Allah-u Teâlâ (C.C.) ya ihtiyaçlar duâ ile ifâde edilir.

Duâ bir inanışın, bir bağlanışın ifadesidir. İnsanlar duâ anında Allah-u Teâla'ya (C.C.) yakınlaşıp güçlenirler . Duâ anında insan Allah-û Teala'nın (C.C.) kendisini duyduğuna anında cevap verdiğine inanır. Ve insanda beklenmedik olaylar zuhur eder, zihni denge kurulur, içimizdeki yalnızlık kudretsizlik ve gayretlerimizin boş olduğu hissi yok olur, dünya adaletsiz ve zalim değil, dost görünür.

Ve içimizde ancak iman eden insanlarda görülen esrarengizbir durum, bir kuvvet uyanır. Ne mutlu Cenâb-ı Hak (C.C.) tarafından dua etmek nasip olan mü'minlere.

İstihare namazını usulune uygun kılmak için yatsı namazından sonra, yatarken evvela güzelce abdest almalı ve Allâh-ü Teâlâ'nın (C.C.) rızası için "niyet ettim istihare namazı kılmaya" diyerek niyet edilmelidir.

istihare-namazi

İSTİHARE NAMAZININ KILINIŞI


1 nci Rek'âtta;

Fatiha Sûresi:


fatiha-suresi

Okunuşu:

Elhamülillahi rabbil alemiyn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddiyn. İyyake na'büdü ve iyyâke na'büdü ve iyyake nestaîn. İhdinassırâdal müstekîm. Sırâdalleziyne en'amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîyn. (Âmin)

Kafirun Sûresi:

kâfirûn-suresi

Okunuşu:

Kul yâ eyyühel kâfirûn. La âbüdü mâ ta'büdûn ve lâ entüm âbidûne ma âbûd ve lâ ene âbidün mâ abettüm velâ entüm âbidûne mâ abüd leküm diyniküm veli yediyn.


İkinci rekâtta tekrar fatiha sûresi ve:

İhlas Sûresi:

ihlas-suresi

Okunuşu:

Kulhü vallâhü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Okunmalıdır ve namaz bittikten sonra duası edilmelidir.


İSTİHARE DUASI


istihare-duası

Allâhümme! İnnî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemü velâ a'lemü ve Ente Allâmü'l-Guyûb Allahümme! İn künte ta'lemü enne haze'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve akibeti emri ve âcili emri ecilihî fakdirhü, lî ve yessirhü li sümme bârik li fih. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emra şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ve âcili emrî ve ecilihî fasrifhü anni vasrifni anhü, vakdir lî el-hayra haysü kâne sümme ardınmî bih.


Yalnız istihare duâsını okuyan kimse hazel emre diye okunan yerde dileğini söyleyip ondan sonra duâya devam etmelidir. Bu duânın 3 veya 7 defa okunması müstehabdır.

Ve ardından istihareye yatan kimse hiç konuşmadan, dünya kelâmı etmeden sağ tarafına ve sağ elinin üzerine yatmalı ve böylece uykuya varmalıdır.

Bizlere Buhariden nakil olunduğuna göre istiharede görülen yeşil, beyaz renkler sonucun hayrını işaret eder. Siyah, mavi, sarı renk rüyanın sonucunun müsbet olmadığına işarettir. Kırmızı renk ise kesin olarak olayın tezliğini çabukluğunu gösterir.

Bazı tarikat şeyhleri ise rüyaları kendilerine yol gösterici kabul etmişler ve müridlerine bunun için çeşitli zikirler öğretmişlerdir. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz. Riyazet kitaplarından olan Gayret'l-Hakim adlı kitapta evrad ve zikirlerden bazılarından bahs edilerek denmiştir ki:

-"Uykuya dalarken bu adlar okunduğu takdirde bu adların özellikleri sayesinde insanın istediği işi hal ve yönünü görebileceği, gaybi âleme yönelerek bilmek istediği kendisine bildirileceği söylenmiştir. Ve bu zikirlere HALÛMİYE adını vermişlerdir. Mesleme bin Ahmet Mecariti Kitab-el GAYE adlı eserinde bunlardan beş tanesine yer vermiştir. Bunlar:

  1. Tufnâgâdis, (100)
  2. Vagdas, (100)
  3. Yesvad, (100)
  4. Buğdan, (100)
  5. Temâgus'dur.

Ve ardından adı geçen zikirlerden sonra; kişi dünya ile ilişkisini kesip murada ve maksadına kalben niyet edip uykuya varmalıdır denmektedir. Şu halde insan her zaman olduğu gibi Allâh-ü Teâlâ'yı (C.C.) unutmamalı ve onu hatırlamalı çok korkmalı ve onu çok sevmelidir. Ve Allah-ü Teâlâ'nın (C.C.) rızasını kazanmak için bütün hal ve hareketlerine iyi yön vermeli onun rızâsına uygun işler yapmalıdır.

Cenâb-ı Hak'tan (C.C.) hayırlı rüyalar görmenizi niyaz eder ve dualarınızın Rabbil Âlemin katında kabul olunmasını temenni ederiz.

Yorumlar Yükleniyor...